REGULAMIN w związku z Covid-19

REGULAMIN w związku z Covid-19 | FENIKS # Szkoła tańca Białystok, kursy nauka tańca w Białymstoku, salsa, taniec towarzyski, taniec brzucha, latino solo

Białystok

REGULAMIN STUDIA TAŃCA FENIKS W BIAŁYMSTOKU

w sprawie ponownego otwarcia Studia w dniu 6 czerwca 2020 r. po zawieszeniu prowadzenia zajęć w dniu 12.03.2020r.

 

§ 1 Podstawa prawna regulaminu.

Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały w oparciu o:

1) Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 2.06.2020r. dotyczące siłowni i klubów fitness wraz z tabelą zmian na dzień 5.06.2020r. dotyczącą obiektów wspinaczkowych (https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness).

2) Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1239). 3) Aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

§ 2 Definicje.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Studiu – należy przez to rozumieć Studio Tańca Feniks w Białymstoku.

2) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3) GIS – należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Sanitarny.

 

§ 3 Przedmiot regulaminu.

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie prowadzenia zajęć w Studiu w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19.

 

§ 4 Zakres osobowy nowych regulacji.

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Studia bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko oraz rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do Studia, wszystkich uczestników zajęć i osoby trzecie przebywające na terenie Studia.

 

 

§ 5 Wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania Studia.

Każdy pracownik i uczestnik zajęć (także rodzic/opiekun uczestnika zajęć) przed rozpoczęciem zajęć podlega zaznajomieniu z treścią niniejszego regulaminu, potwierdzając jego znajomość poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.

 

§ 6 Środki higieniczne

Studio zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowanie placówki, w tym płyn do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa tuż po wejściu na teren Studia i dotyczy każdej osoby wchodzącej na teren Studia bez wyjątku oraz przed wejściem i po wyjściu z sali.

1)      Podczas zajęć w parach:

- uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania twarzy,

- nie ma zmian partnerów,

- zalecamy utrzymanie dystansu społecznego,

- obowiązuje limit uczestników na sali – 30 osób.

2)      Każdy uczestnik zajęć solo, w tym zajęć dla dzieci ma obowiązek zachowania odległości 2 metrów od innych.

 

 

§ 7 Organizacja zajęć w Studiu Tańca Feniks od dnia 01.06.2020 r. 27.08.2020

1) Studio Tańca Feniks jest otwarte od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.15. Czas pracy studia uległ zmianie ze względu na zmiany organizacji pracy studia, spowodowane dostosowaniem funkcjonowania Studia do zaleceń MEN oraz GIS. Kontakt poza godzinami otwarcia jest możliwy jedynie poprzez kontakt telefoniczny pod nr 793 366 066 (Recepcja) lub 509 336 366 (Grzegorz Backiel), mailowy: biuro@stfeniks.pl lub przez aplikację Messeger: m.me/stfeniks. Wszelkie sprawy organizacyjne należy załatwiać drogą telefoniczną, mailową lub korzystając z aplikacji Messenger.

2) Zasady rozliczania zawieszonych karnetów i informacje dotyczące nowych okresów rozliczeniowych opisane szczegółowo w § 8.

3) Zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy kursantów i pracowników.

4) Do Studia Tańca Feniks mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych.

5) Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienia objawów chorobowych, nie będą wpuszczane do studia. Dotyczy także rodziców i opiekunów.

6) Zaleca się przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami, aby umożliwić poprzedniej grupie bezkontaktowe opuszczenie budynku.

7) Pomiędzy zajęciami następuje 15 minutowa przerwa, podczas której sala jest wietrzona. Powyższe nie wyklucza wietrzenia sali także w trakcie zajęć.

8) Szatnie dostępne są dla wszystkich kursantów, będą one dezynfekowane co godzinę.

9) Do studia może wejść z dzieckiem tylko jeden rodzic w celu przygotowania dziecka do zajęć. Zaleca się przyprowadzanie dziecka przez tę samą osobę w celu wykluczenia rotacji osób postronnych przychodzących do studia. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zbędnych przedmiotów takich jak zabawki, zeszyty, kredki itp.

10) Jeśli w trakcie przyprowadzania lub odbierania dziecka utworzy się kolejka, należy zachować odstęp 2m. - nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na wbieganie do studia. W sali, w której przebywa grupa kursantów nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Pracownicy studia zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni studia, wynoszący min. 2 m. W wyjątkowych sytuacjach dystans ten może ulec zmniejszeniu w celu sprawnego wykonywania obowiązków służbowych.

Kursanci i pracownicy mogą przebywać w placówce bez przyłbic i maseczek ochronnych. Niniejszy zapis nie dotyczy osób trzecich – w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, którzy mają obowiązek zakrywać usta i nos.

11) Recepcja pozostaje czynna w godzinach funkcjonowania zajęć, tj: 16.00-21.00. Każda osoba wykupująca karnet, załatwiająca sprawy w recepcji ma obowiązek zachowania odstępu od innych oczekujących min. 2 m. Zaleca się przebywanie w obrębie recepcji tylko w celu wykupienia karnetu, wejścia, zapisów na zajęcia lub innych pilnych spraw.

12) Bez zmian honorowane są karty Multisport, Fit Profit oraz OK System. Rekomendujemy użytkownikom kart MultiSport rejestrowanie wizyt za pomocą karty wirtualnej w aplikacji MultiSport dostępnej Google Play lub App Store.

 

§ 8 Zasady rozliczania zawieszonych karnetów.

1) Wszystkie karnety zawieszone w dniu 12.03.2020 roku zostają odmrożone w dniu 06.06.2020 roku z okresem wykorzystania do dnia 27.06.2020 roku na zajęciach dostępnych w nowym grafiku Studia, obowiązującym od 06.06.2020 roku.  

2) Marcowy okres zawieszenia karnetów (od 12.03.2020 do 31.03.2020 r.) jest tożsamy z okresem od 06.06.2020 do 27.06.2020 r.

3) Nowe karnety po okresie przejściowym (06.06.2020 r.-27.06.2020 r.) zaczynają swój bieg od dnia 29 czerwca 2020 roku i obowiązywać będą do końca lipca – okres rozliczeniowy ze standardowego miesiąca kalendarzowego zostaje wyjątkowo przedłużony. Od 1 sierpnia obowiązuje standardowy okres rozliczeniowy obejmujący jeden miesiąc kalendarzowy.

4) Regularne zajęcia będą także prowadzone w okresie lipiec-sierpień 2020 roku. Studio zastrzega sobie prawo do modyfikacji grafiku w tym okresie.

 

§ 9 Dodatkowe procedury postępowania.

Każdy uczestnik zajęć w ST Feniks ma obowiązek wypełnienia kwestionariusza osobowego, w którym oświadcza, że zapoznał się z nowym Regulaminem w sprawie ponownego otwarcia Studia w dniu 6 czerwca 2020 r. po zawieszeniu prowadzenia zajęć w dniu 12.03.2020 r.

 

§ 10 Zmiana regulaminu.

Zmiana treści regulaminu następuje w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.

 

§ 11 Okres obowiązywania regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 06 czerwca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

       

 Studio Tańca Feniksdata publikacji: 2020-06-05